دعوت به همکاری

شرایط آگهی استخدام

شرکت سپاهان پویش آریا در نظر دارد از بین دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی ( ترجیحاً گرایش بازاریابی ) از دانشگاه های معتبر اقدام به استخدام تعدادی نیروی جوان، مستعد وعلاقه مند دعوت نماید.لذا از کلیه متقاضیان درخواست می گردد رزومه کامل خود را به آدرس پست الکترونیکی Arash.R@spae.ir ارسال و یا به وب سایت www.spae.ir بخش آگهی استخدام مراجعه نمایند.
شرایط جذب نیرو به شرح زیر است :
۱- ﻣﺤﺪوده ﺷﺮﮐﺖ ,تهران، بلوار آفریقا(جردن) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
۲- روزهای کاری و ساعات کار، شنبه تا چهارشنبه از ۸ ﺻﺒﺢ ﻟﻐﺎﯾﺖ ۵:۳۰ ﻋﺼﺮ می‌باشد.
۳- ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺑﺮاي ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺟﺬب ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
۴- ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﻣﺼﻮب ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺼﻮرت ﺛﺎﺑﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎراﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﺮوش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
۵- ﺟﺬب ﻧﯿﺮو ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .

جهت مشاهده فرم استخدام کلیک کنید

فهرست