روغن پایه

روغن های پایه برای تولید محصولاتی از جمله گریس های روان کننده ، روغن موتور و مایعات فرآوری فلز استفاده می شوند. محصولات مختلف به روغن و ترکیبات متفاوتی نیاز دارند. یکی از مهمترین فاکتورها ویسکوزیته مایع در دماهای مختلف است.
  • null

    روغن پایه

آنالیز شیمیایی

SN 150

SpecificationAppearanceViscosity 100Viscosity IndexFlash point Pour point Color (Max)
MethodSight/MeltASTM D445
ASTM D2270
ASTM D92ASTM D97ASTM D1500
SN-150Bright/Clear
5.4-7
95
208-12
1.5

SN 500

Specification
AppearanceViscosity 100
Viscosity Index
Flash point Pour pointColor (Max)
MethodSight/MeltASTM D445ASTM D2270ASTM D92ASTM D97
ASTM D1500
SN-500Bright/Clear
9.5-11.2
89
235
-32

SN 650

Typical ValuesTest MethodUnitTypical Properties
Bright, ClearAppearance
12.1-14ASTM D-445cStKinematic Viscosity @ 100 °C
85ASTM D-2270Viscosity Index,Min
250ASTM D-92°CFlash Point
-6ASTM D-97°CPour Point
3ASTM D-1500Color,Max

فهرست