جرم نسوز پاشیدنی

جرم نسوز پاشیدنی ترکیبات دیرگدازی هستند که غالبا در ساخت و عایق‌کاری آسترهای دیواره‌ی کوره استفاده می‌شوند و بر پایه آلومینایی و آلومینوسیلیکاتی میباشند.
  • null

    جرم نسوز پاشیدنی

آنالیز شیمیایی جرم پاشیدنی آلومینوسیلیکاتی

Na2+K2O+Li2OCaO%Fe2O3%TiO2%AL203%SiO2%
2.518.41.41.134.941.7
فهرست