گندله

گندله محصول نهایی فرآیند گندله سازی و ماده اولیه برای فرآیندهای تولید آهن خام در کوره بلند و تولید آهن اسفنجی به روش های متعدد احیای مستقیم می باشد. برای کاربرد گندله باید کیفیت آن جهت حمل و نقل و غیره مطلوب باشد.

در اصطلاح متداول گندله یعنی گلوله های تولید شده از سنگ آهن و سایر مواد افزودنی که نخست خام و سپس سخت یا پخته می شود و برای احیا به روش سنتی تولید آهن در کوره بلند و یا روش های متعدد احیای مستقیم به کار می رود.

  • Iron Ore Pellet Spae.co

    گندله

آنالیز شیمیایی

Fe TotalFeOPSCaO+MgOAl2O3+SiO2B4
66% min0.6%max0.05%max0.01% max2.8% max2.7% max1.04 %max

آنالیز فیزیکی

SizeCCS(Kg/P)A.IT.IPorosity
8-16 mm/Ave. 85%240 Ave3.5%max95%min19-24%
فهرست