خمیر الکترود

بیشترین کاربرد خمیر الکترود در کوره‌های تولید فرو‌آلیاژ میباشد. اصلی‌ترین وظیفه خمیر الکترود انتقال جریان الکتریسیته از منبع به مواد داخل کوره می‌باشد که پس از پخت به شکل یک الکترود این کار را انجام میدهد.
  • null

    خمیر الکترود

آنالیز شیمیایی

Baked at 1000UnbakedSpecification
Max 5Ash%
Max 11-12Vm%
1.68Apparent Density,gm/cc,Min
25-35Plasticity
Min83FC%
1.45Real DENSITY,gm/cc,Min
Max25Prosity
250Crushing strength kg/cm,min
65Electrical Resistivity micro-ohm/meter,max
Max 1Sulphur%

فهرست