آجر نسوز شاموتی (آلومینوسیلیکاتی)

این آجرها پر مصرف‌ترین نوع آجرنسوز صنعتی هستند که ماده اصلی تشکیل‌دهنده آن‌ها خاک‌های نسوز آلومینو سیلیکاتی کلسینه شده (شاموت) است. آجر شاموتی دارای هدایت حرارتی و انبساط حرارتی کم بوده و به علت ارزانی و فراوانی مواد اولیه و سادگی روش تولید، از آجرهای نسوز صنعتی پرطرفدار است.
  • null

    آجر نسوز شاموتی (آلومینوسیلیکاتی)

آنالیز شیمیایی

TiO2%Fe2O3%SiO2%AL203%
2-31.5-2.545-5042-46

فهرست