اوره

یک ترکیب آلی با فرمول شیمیایی NH2) 2CO) می باشد. این ترکیب بی رنگ ، بی بو، و نسبتا غیر سمی بوده و دارای حلالیت بالایی در آب می باشد.بیشتر از ۹۰% از تولید اوره در دنیا ، به منظور استفاده به عنوان کودهای شیمیایی حاوی نیتروژن می باشد.اوره در خاک، هیدرولیز شده و به آمونیاک و دی اکسید کربن مبدل می گردد. آمونیاک حاصل از این فرآیند، توسط باکتری های موجود در خاک به نیترات اکسیده می شود و در نتیجه می تواند توسط گیاه جذب گردد. اوره همچنین یکی از مواد اولیه مهم در صنایع شیمیایی بوده و در تولید انواع پلاستیک ، به ویژه رزین های فرمالدئید اوره ، انواع چسب، همچون اوره فرمالدئید و اوره ملامین فرمالدئید، سیانات پتاسیم و نیترات اوره کاربرد دارد .
  • null

    اوره

آنالیز شیمیایی Granular Urea

ValueTest MethodUnitsPropertyGranular Urea
46 minIso 5315Wt%Nitrogen Content1
0.5 maxIso 2753Wt%Moisture2
1 MaxIso 2754Wt%Biuret3
90 minIso 8397Wt %Particles Size(2-4mm)4
0.55 maxBS-6806-1Wt %FormaldeYde5

آنالیز شیمیایی Prilled Urea

ValueTest MethodUnitsPropertyPrilled Urea
46.3 min201-EWt%Nitrogen Content1
0.3 max805-1-EWt%Moisture2
1 max135-EWt%Biuret3
90 min158-E%Particles Size (1_2.84)4
Anti-Cake or Formaldehyde TreatedConditioning Agent(Grade A)5

فهرست