ناودانی

ناودانی یا پروفیل U یکی از مقاطع فولادی شاخه ای وبا مقطع باز بوده که درصنعت ساختمان سازی از جمله ساخت قفسه ها مستحکم فولادی – تیرها – ستون ها – خرپا ( سازه ای صلب از واحد های مثلثی شکل ، که از اتصال اجزای باریک وبلند ساخته شده است )وغیره کاربرد فراوانی دارد.این محصول فولادی از طریق فرآیند نورد گرم وبا مقطع عرضی U شکل ودر اندازه های مختلف تولید می گردد.
معیار نامگذاری ناودانی ، ارتفاع ناودانی برحسب سانتیمتر بوده که فاصله خارجی بین دو بال برروی محور عرضی آن را نشان می دهد .بعنوان مثال اگر ارتفاع ناودانی ۶ سانتیمتر باشد به آن ناودانی نمره ۶ گفته می شود.
ناودانی ها از لحاظ شکل ظاهری در دونوع با بال موازی وبال شیب دار از ارتفاع ۳ تا ۴۰ سانتیمتر وبا طول ۰٫۳ تا ۱۲ متر تولید می گردند.
همچنین ناودانی ها براساس ابعاد ووزن به دو دسته سبک وسنگین تقسیم می شوند.
ناودانی ها ی تولید شده دراکثر کارخانه های داخلی از نوع سبک بوده ووزن پائین تر از استاندارد اشتال دارند.
ناودانی های سنگین ، وزن وابعاد ی برابر استاندارد اشتال دارند که دربرخی از کارخانه های داخلی وارو پائی تولید می شوند.
دراین فعالیت ناودانی های نمره ۸ تا ۱۸ وبه روش نورد گرم تولید می شوند.
نورد یکی از روشهای متداول شکل دهی فلزات می باشد، در روش نورد گرم ، ابتدا شمش فولادی از نوع شمشه(بلوم ) با مقطع وطول مشخص به درون کوره های حرارتی نورد شارژ شده وپس ازرسیدن به درجه حرارت مورد نیاز وعبور ازقفسه های نورد ابتدائی ( مجموعه غلتکها )مقطع آن کاهش پیدا می یابد ونهایتا” با عبور از قفسه ها ی نورد میانی وپایانی به شکل ناودانی تبدیل وسپس توسط یک قیچی گرم به طول مناسب برش داده می شود

  • null

    ناودانی

Chemical Analysis

فهرست