فیرو تیتانیوم

به عنوان عامل تصفیه کننده آهن و فولاد درساخت فولاد. تیتانیوم با سولفور، کربن، اکسیژن و نیتروژن به شدت واکنش پذیر است وترکیبات نامحلول در سرباره تشکیل می دهد. بنابراین برای اکسیژن زدایی و بعضاً سولفورزدایی ونیتروژن زدایی استفاده می شود
  • Ferro Titanium Spae.co

    فیرو تیتانیوم

التحليل الكيميائي

ALCaFeSi
0.4%max0.1%max0.4%max99.1% min

القائمة