نیکل

آلیاژ، پوششهای محافظ آبکاری الکتریکی برقی، پوشش قالب‌گیری برقی، باتری‌های ذخیره‌ایِ قلیایی، سلول سوخت الکترود، کاتالیزور برمتانیزه کردن گازهای سوختی و هیدروژن‌دهی روغن‌های گیاهی، نیکل در آب نیکل‌کاری تهیه آلیاژهای فولاد نیکل٬ورشو٬نیکل-کروم و کنستنتان کاربرد دارد. شیمی آلی به عنوان کاتالیزور پس از احیا کردن به روش‌های ویژه به کار می‌رود
  • null

    نیکل

آنالیز شیمیایی

SFeCuCoCNi
0.03max0.01max0.01max0.15max0.02max99.8 min

فهرست