دولومیت

دولوميت به عنوان منشاء CaO و MgO در صنايع ذوب فلزات (آهني و غيرآهني)استفاده مي شود. نقش آهك علاوه بر كاهش دماي ذوب، به عنوان جداكننده و جمع كننده عناصر زايد از جمله گوگرد،فسفر، آلومينيوم و سيليس و با افزايش آن به سرباره نيز اهميت دارد. براي ذوب كردن كانسنگ برخي از فلزات نظير مس از آهك استفاده مي كنند. آهك علاوه بر كاهش دماي ذوب موجب جذب گاز SO2 مي گردد. در تهيه آلومينيوم به روش باير، ميزان قابل توجهي آهك مصرف مي گردد.
  • دولومیت Dolomite

    دولومیت

آنالیز شیمیایی

P2O5MnOLOIK2ONa2OMgOCaOFe2O3AL2O3SiO2
--46.670.010.0121.5230.380.060.010.1

دولومیت کلسینه شده

LOIMgOCaOFe2O3AL2O3SiO2
2-7%36-39%55-60%1% max1% max1% max

فهرست