تختال

اسلب یا تختال یک محصول میان خطی ونیمه تمام فولادی است که با برش به طول های مختلف تولید می شود .سطح مقطع اسلب ها برخلاف شمشه وشمشال مربعی نیست بلکه مستطیلی بوده وبه عنوان یک ماده اولیه درفرآیند تولید محصولات نورد تخت من جمله کویل وورق ( پلیت ) نورد گرم ، استفاده می شود.
تولید اسلب معمولا” به روش ریخته گری مداوم انجام می شود.
  • null

    Slab

Physical Specifications

Grade

فهرست