شمش سرب کارگاهی

برخی از استفاده هایی که می توان از سرب نمود به شرح زیر است:
• تولید مهمات
• اسلحه سازی
• صنعت باطری سازی خودرو
• حروف چاپ
• مواد پرکننده دندان
• اتصالات مختلف
  • null

    شمش سرب کارگاهی

آنالیز شیمیایی

--
Min99.98%Pb
Max0.0005ppmZn
Max0.0005ppmSn
Max0.0005ppmSb
Max0.0005ppmNi
Max0.0010ppmFe
Max0.0020ppmCu
Max 0.0003ppmCd
Max 0.0130ppmBi
Max0.0005ppmAs
Max0.0025maxAg

فهرست