پلاستر تاندیش

جهت حفاظت لایه دائمی تاندیش از خوردگی ، یک لایه آستر جرم به ضخامت ۳۰ میلیمتر بر روی آن ماله کشی می شود. به این قسمت ،لایه کاری و یا فدا شونده می گویند.اهمیت آستر ازآنجاست که در تماس مستقیم با مذاب فولاد می باشد.وظیفه اصلی این لایه خارج کردن مذاب باقیمانده بدون آسیب وارد کردن به لایه دائمی می باشد.این آستر همچنین وظیفه جلوگیری از افت حرارت مذاب فولاد تا هنگام انتقال مذاب به خط ریخته گری را برعهده دارد.به همین علت این جرم باید دارای انتقال حرارت پایین باشد.
  • null

    پلاستر تاندیش

آنالیز شیمیایی

CaoCr2O3AL2O3Sio2Fe2O3MgOGrade
2.0%10%15%5%3.0%65%lOW
2%10%10%3%-75%Medioum
3%10%4%3%0.5%80%High

Packing
0-3mmGrain size
1.7-2 g/cm3Bulk Density (Db)
37-47 Vol%Apparent Porosity(Po)
1700°CTamp. limit Of Application
6 monthsStorage limit

فهرست