شمش سرب

بزرگترین مصرف سرب در باطریهای انباره ای است که این باطریها برای ماشینهای حمل و نقل، و سائل ارتباطات و صنایع الکتریکی دارای اهمیت بسزائی می باشد. همچنین سرب در فولادهای خوش تراش به عنوان مواد روانکار عمل می کند و در فولادهای خوش تراش به عنوان مواد روانکار عمل می کند
  • null

    شمش سرب

آنالیز شیمیایی

Ca%Te%As%Cd%Ag%Bi%Sb%Cu%Sn%Zn%Pb%
0.0001
0.00 010.00 010 .00040.00140 .00740.00010 .00110 .00010 .000199.987

فهرست