کک متالورژی

کک در کوره بلند نقش های مختلف تأمین انرژی ، احیاء کانه های آهن ، ایجاد تخلخل برای عبور گازهای احیاء کننده و کربوره کردن چدن را دارا می باشد. در کوره کوپل نیز کک بعنوان سوخت و عامل احیاء کننده مصرف می شود. لازم به ذکر است که کک در صنایع ریخته گری نیز کاربرد دارد.
  • null

    کک متالورژی

آنالیز شیمیایی

%VM%Mo%Ash%FCSize(mm)
1.5-2.5Max 320-2570-750-3
1.5-2.5Max 318-2270-750-5
1.5-2.5Max 316-2075-800-10
1.5-2.5Max 212-1480-855-15
1.5-2.5Max 212-1681-8610-20
1.5-2.5Max 212-1681-8620-30
1.5-2.5Max 0.610>86>30

فهرست