کربن بلک

دوده صنعتی(کربن بلک) یک افزودنی بسیار مهم برای لاستیک ها می باشد که الاستومرها را جهت بهبود خواص مکانیکی آنها تقویت می نماید. دوده جهت محافظت در مقابل نور، رنگ دهی و افزایش خواص عبور دهی استفاده می شود و از طریق کاهش میزان لاستیک به کار رفته جهت حصول کارایی مکانیکی و افزایش کارایی عملکرد به صورت مقاومت سایشی سبب صرفه جویی در هزینه های می شود.
  • null

    کربن بلک

آنالیز شیمیایی

N-660 N-550N-375N-220ASTM MethodUnitTest Name
1-4138-4885-95 116-126ASTM D1510 Mg/gIodine Number
85-95116-126ASTM D2414M1/100gDBP Absorption Number
1111ASTM D1509W%Heating Loss(max)
415-465335-385ASTM D1513G/1Pour Density
7575ASTM D1618T%Toluene Discoloration (min)
10101010ASTM D1514ppmSieve Residue No.35 (max)
1000100010001000ASTM D1514ppmSieve Residue No.325 (max)
7.5-97.5-97.5-97.5-9ASTM D1512PH Value
0.750.750.750.75ASTM D1506W%Ash Content
10101010ASTM D1508W%Fines (max)
10-4010-4010-4010-40ASTM D3313CNIndividual Pellet Hardness
30-4030-4030-4030-40ASTM D6556m2/gNitrogen Surface Area
----109-119111-121ASTM D3265ITRB%Tint Strength

فهرست