قیر

قیر معمولاً در دو حوزه راه سازی وعایق ‌کاری به کار می‌رود. حدودا ۹۰ درصد از قیر تولیدی، در حوزه راهسازی مورد استفاده قرار می‌گیرد و مصارف عایق‌کاری، تنها ۱۰ درصد از مصرف قیر را به خود اختصاص می‌دهد.
  • null

    قیر

آنالیز شیمیایی

METHOD.SPECProperty/Unit
ASTM D71 or ASTM D32891.010/1.060Density ,25°c,(kg/m³)
ASTM D560-70Penetration , 25°c, (mm/10)
ASTM D3649-56Softening Point (°c)
ASTM D113>100Ductility, 25°c, (cm/s)
ASTM D60.2 MaxLoss on Heating (WT%)
ASTM D6 and ASTM D520 MaxDrop-in Penetration After Heating (%)
ASTM D92250°c>Flash Point (°c)
ASTM D499.5>Solubility in sc2 (WT%)
A.A.S.H.O.T 102*NegativeSpot Test
*American Association of State Highway officials

METHODSPEC.Property/Unit
ASTM D5
ASTM D71 or ASTM D3289
80-100/85-100Penetration , 25°c, 100gr,5s,(1/10 mm)
Density ,25°c,(kg/m³)
ASTM D113>100Ductility, 25°c, 5 cm/min (cm)
ASTM D3642-52/45-52Softening Point (°c)
ASTM D113>100Ductility, 25°c, (cm/s)
ASTM D60.5MaxLoss on Heating(163°c-5H)(WT%)
ASTM D6805 20 MaxDrop-in Penetration After Heating (%)
ASTM D1754 0.8<Loss of weight (%)
ASTM D92225°c>Flash Point (°c)
ASTM D499.9>Bitumen Content (WT%)
ASTM D499.5>Solubility in T.C.E (WT%)
A.A.S.H.O.T 102*NegativeDensity, 25°c(kg/m²)
Max 90-110 above the SoftTemperature (°c)

فهرست