فرو منگنز

– منگنز استحکام کشش فولاد وهمچنین عمق سختی چدنها را افزایش می دهد.
– فرومنگنز پرکربن علاوه بر افزایش استحکام کشش وسختی،استحکام مکانیکی را نیز افزایش می دهد که یکی از پر مصرف ترین فروآلیاژ مصرفی در صنعت فولاد و ریختگری می باشد و عیار فرو منگنزها به مقدار Si موجود در آنها بستگی دارد.
– موجب کاهش سرعت سرد شدن وافزایش سختی قطعات می شود.
– اکسیژن زدا و تثبیت کننده گوگرد
  • Ferro Manganese Spae

    فرو منگنز

آنالیز شیمیایی

فرو منگنز پرکربن

Size(mm)S%P%C%P%Si%Mn%
10-600.03max0.3max6-80.3max2max76-78

فرو منگنز متوسط کربن

Size(mm)S%P%C%P%Si%Mn%
10-800.03max0.3max1.5max0.2 max1.5max78-80

فرو منگنز کم کربن

Size(mm)S%P%C%P%Si%Mn%
10-800.02max0.2 max0.5max0.3max1max80%min

فرو منگنز نیتروژن دار

SizeCSiNPSMn
10-50mm0.2%0.1%8-9%0.04%0.03%85%
10-50mm0.5%0.1%4-5%0.04%0.03%85%
فهرست